Wlew dożylny z EDTA – cena, koszt, wskazania, opinie

Wlew dożylny z EDTA – cena, koszt, wskazania, opinie

EDTA to organiczny związek chemiczny, który jest powszechnie kojarzony w szczególności z leczeniem miażdżycy. Stanowi on bazowy składnik wlewów dożylnych, których wykonanie ma na celu usunięcie złogów tłuszczowych z naczyń krwionośnych. Taka forma terapii, przeznaczona między innymi dla pacjentów z miażdżycą naczyń wieńcowych, nazywana jest terapią chelatową lub inaczej – chelatacją. Chelatacja stanowi natomiast przede wszystkim metodę leczenia redukującą toksyczne działanie metali, które, choć są integralną częścią licznej grupy elementów strukturalnych i funkcjonalnych organizmu, powinny czasami podlegać odpowiedniej stymulacji.

Znaczenie kwasu wersenowego dla organizmu człowieka

EDTA, nazywany również kwasem wersenowym, po raz pierwszy został wykorzystany podczas I Wojny Światowej wśród osób poddanych wpływowi gazów bojowych. Dostrzeżono bowiem, że dzięki wiązaniu jonów metali możliwa jest redukcja wybranych skutków ubocznych działania wspomnianych gazów. Co istotne, EDTA łączy się z wieloma metalami i minerałami, tworząc w ten sposób związki chelatowe, które następnie są usuwane przez nerki. Między innymi z tego powodu jest obecnie stosowany w celu zwalczenia zatruć metalami ciężkimi, a także jako substancja wspomagająca terapię wielu rozmaitych chorób, bezpośrednio związanych z układem krążenia.

Warto wiedzieć: EDTA znalazł zastosowanie nie tylko w medycynie, ale i w przemyśle, służąc w szczególności do sekwestracji jonów metali w roztworze, czyli w procesie wychwytywania różnych jonów metali, by móc je na przykład wyeksponować w określonym roztworze.

Terapia kwasem wersenowym

Kwas wersenowy EDTA może mieć duże znaczenie dla organizmu człowieka – w zależności od jego stanu zdrowia i indywidualnych potrzeb. Terapia, w trakcie której wykorzystywany jest ten składnik, ma na celu głównie wiązanie jonów metali, przede wszystkim w trakcie chelatacji. Sprawdza się między innymi wśród pacjentów, u których doszło do zatrucia ołowiem bądź rtęcią. Podanie EDTA w odpowiedniej formie stanowi również element pomocniczy w leczeniu powikłań powstałych po transfuzjach krwi. Pomaga wówczas w likwidacji zgromadzonego w organizmie żelaza.

Obszary zastosowania kwasu wersenowego

 

Eliminacja metali ciężkich, leczenie miażdżycy i badanie krwi

Kwas wersenowy wykorzystywany podczas terapii chelatowej pozwala na eliminację metali ciężkich z organizmu pacjenta, ale nie tylko. Wspiera także leczenie osób cierpiących na miażdżycę. Jego podanie służy wówczas likwidacji zakrzepów w żyłach i tętnicach. Co istotne, EDTA znalazł nieocenione zastosowanie również w analizie krwi. Dzięki temu, że podlega wiązaniu z wapniem (poprzez chelatację), hamuje krzepnięcie krwi i pozwala tym samym na realizację badań dla próbek z pełnej morfologii. W innej sytuacji pełna morfologia nie byłaby możliwa – czego powodem jest właśnie szybkie krzepnięcie krwi.

Zastosowanie kwasu wersenowego w okulistyce

Związek ten stosowany jest również jako środek konserwujący, który dodatkowo ma zdolność do potęgowania działania innego środka konserwującego. Dzięki tej właściwości znalazł on zastosowanie między innymi w okulistyce, która używa wersenianu sodu do wzmocnienia oddziaływania np. chlorku benzalkoniowego, będącego składnikiem kropli do oczu. Co istotne, każdy środek bazujący na wersenie wykazuje dużą skuteczność w ograniczaniu rozwoju bakterii, który pojawia się podczas zakładania soczewek wewnątrzgałkowych.

Kwas wersenowy w protetyce i stomatologii

Co ciekawe, EDTA jest też wykorzystywany przez protetyków, a także przez dentystów i endodontów. Za pomocą roztworu tego związku możliwe jest usunięcie nieorganicznych zanieczyszczeń z kanałów korzeniowych. Kiedy natomiast EDTA zostanie połączony ze środkiem czynnym powierzchniowo, możliwe staje się rozluźnienie zwapnienia kanału zębowego, co czyni kształtowanie kanału znacznie łatwiejszym.

Jak stosować EDTA?

W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku opracowano metodę podania EDTA w formie doustnej. Takie leczenie miało być alternatywą dla tradycyjnej terapii chelatowej polegającej na dożylnym podaniu EDTA, czyli na zastosowaniu odpowiednio skomponowanej kroplówki bądź inaczej – wlewu dożylnego. Chciano w ten sposób sprawić, że stanie się ono znacznie bardziej dostępne dla liczniejszej grupy pacjentów. Terapia tego typu nie okazała się jednak tak korzystna, jak przypuszczano. Miały na to wpływ efekty realizowanych procesów terapeutycznych, z wykorzystaniem obu metod, a tak właściwie czas, w którym można było je zauważyć.

Warto wiedzieć: Dopiero 3-miesięczne leczenie doustne pozwala na uzyskanie takich samych rezultatów, co podanie 1 wlewu dożylnego z EDTA. Dopiero po 30 latach leczenia doustnego możliwe jest dostrzeżenie takich samych efektów podjętej terapii jak po wykonaniu 30 przetoczeń kroplowych.

Leczenie kwasem wersenowym metodą doustną jest osiągalne, natomiast może nie przynieść zadowalających rezultatów – w porównaniu do chelatacji polegającej na terapii dożylnej. Obie te metody leczenia charakteryzują się różnym czasem, w którym eliminowany bądź niwelowany jest problem leczonego pacjenta. Wlewy dożylne pozwalają na to, by podlegający infuzji składnik oddziaływał bezpośrednio na to miejsce, w którym został podany. Kiedy EDTA zostanie przyjęte doustnie, stanie się ono nieaktywnym balastem, wydalonym następnie przez nerki.

Warto wiedzieć: Kwas wersenowy dostarczony bezpośrednio do układu pokarmowego może spowodować demineralizację całego ustroju. Dzieje się tak wtedy, kiedy jest on przyjmowany przez długi okres.

Wlewy dożylne, kroplówki VitMeUp

Badania pokazują, że wlewy dożylne z EDTA mogą przynieść lepsze rezultaty niż doustne podanie kwasu wersenowego. Co istotne, większa skuteczność i szybsze rezultaty wlewów w porównaniu do suplementów doustnych dotyczą nie tylko EDTA, ale i wielu innych składników wykonywanych w naszej klinice wlewów (bądź w domu pacjenta – w przypadku opieki domowej). Znajduje to odzwierciedlenie również w przypadku takich składników kroplówki jak na przykład witamina B6 czy magnez.

Co to jest chelatacja?

Metale z jednej strony stanowią podstawowe składniki fizjologii zdrowia, z drugiej natomiast mogą być niebezpieczne dla organizmu człowieka, wywołując poważne objawy toksyczne. Chelatacja, czyli podanie EDTA dożylnie stanowi podstawową metodę leczenia toksyczności metali. Za pomocą kroplówki możliwe jest usunięcie zagrażającego organizmowi składnika, co pozwala na uniknięcie wielu poważnych dolegliwości.

Warto przy tym podkreślić, że choć koncepcja chelatacji bazuje na nieskomplikowanej chemii koordynacyjnej, to opracowanie doskonałego chelatora i tym samym leczenia chelatującego, dzięki któremu możliwa stanie się całkowita eliminacja konkretnego metalu toksycznego z wybranego miejsca w organizmie pacjenta, wymaga integracji różnych podejść do tworzenia leków.

Warto wiedzieć: Najczęściej wykorzystywanym środkiem chelatującym jest sól wapniowo-disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego (CaNa 2 EDTA), będąca pochodną kwasu etylenodiaminotetraoctowego (EDTA).

Czynniki chelatujące – podstawowe informacje

Czynniki chelatujące natomiast to takie związki organiczne bądź nieorganiczne, które mają zdolność do wiązania jonów metalu – co ma na celu stworzenie złożonej struktury pierścieniowej, określanej jako „chelaty”. Czynniki te mają atomy wiążące „ligand”, które tworzą dwa wiązania kowalencyjne lub jedno wiązanie kowalencyjne i jedno współrzędne bądź dwa wiązania koordynacyjne i jedno wiązanie współrzędne lub dwa wiązania koordynacyjne – dot. chelatów dwukleszczowych.

Warto wiedzieć: Słowo „chelatacja” pochodzi od greckiego pojęcia chele, które oznacza pazur lub kleszcze, szczypce kraba. Właśnie z tego powodu związki chelatowe określane są związkami kleszczowymi.

Co równie istotne, bardzo ważne jest, by chelator spełniał określone kryteria, które pozwolą mu na wywołanie oczekiwanego oddziaływania, a dokładnie na transport przez bariery fizjologicznej do kompartymentów, w których obecny jest skoncentrowany toksyczny jon metalu. Kluczowe jest też osiągnięcie efektu w postaci tworzenia kompleksu z metalem po jego likwidacji z chelatora biologicznego, cechującego się dużą trwałością. Przy czym doskonały chelator powinien charakteryzować się:

 • dużą rozpuszczalnością w wodzie,
 • odpornością na biotransformacje,
 • umiejętnością dotarcia do obszarów magazynowania metali,
 • utrzymaniem swojej zdolności do chelatowania przy pH płynów ustrojowych,
 • umiejętnością tworzenia kompleksów metali o mniejszej toksyczności niż wolny jon metalu.

Na czym polega terapia bazująca na chelatacji?

Chelatacja polega na infuzji kwasu wersenowego. Takie wlewy wykonywane są zazwyczaj w pozycji siedzącej. W zależności od indywidualnych potrzeb ich liczba mieści się najczęściej w przedziale 20–50 przetoczeń. Kluczowy jest również czas procesu terapeutycznego: kroplówki tego rodzaju są podawane przez 2–4 godziny (dot. jednego wlewu). Po infuzji dochodzi do połączenia podlegającej jej aktywnej substancji organicznej z metalami oraz do stworzenia trwałych związków, zdolnych do rozpuszczania się w płynach ustrojowych. Kwas wersenowy nie wchodzi w metabolizm i jest wydalany z organizmu osoby poddawanej terapii w całości – co różni go od większości stosowanych przez pacjentów leków.

Warto wiedzieć: Kwas wersenowy jest wydalany do moczu najczęściej po upływie około 2 godzin od zakończenia podawania kroplówki.

Liczba zalecanych wlewów ma bezpośredni związek z celem podejmowanej terapii. W przypadku miażdżycy najczęściej stosuje się 30 zabiegów, podczas gdy w przypadku wielu innych dolegliwości wystarczy kilka przetoczeń – czasami jest ich zaledwie 3. Możliwe jest oczywiście przeprowadzenie dodatkowych wlewów, natomiast decyzja z tym związana powinna wynikać z realnych potrzeb osoby stosującej terapię chelatową. Poza tym musi o tym postanowić lekarz prowadzący. Kuracja chelatowa trwa zazwyczaj od 2 do 4 miesięcy.

Warto wiedzieć: Rezultaty osiągnięte dzięki infuzji kwasu wersenowego wystarczają pacjentom praktycznie na całe życie.

Jakie są cele chelatacji?

Terapia chelatowa bądź inaczej – chelatacja EDTA sprawdza się w szczególności wśród tych pacjentów, u których wystąpiły poważne trudności krążeniowe, przykładowo: bóle niedokrwienne kończyn czy zawał serca, a nawet udar mózgu lub zagrożenie nim. Za pomocą tej metody terapeutycznej zmniejszane są także dawki leków stosowanych przez osoby cierpiące na cukrzycę, zależne od insuliny. Chelatacja jest wykonywana przede wszystkim w przypadku takich chorób, dolegliwości czy okoliczności jak:

 • choroba spowodowana miażdżycą,
 • zaburzenia krążenia mózgowego,
 • depresja tzw. endogenna,
 • choroba zwyrodnieniowa,
 • zaburzenia krążenia kończyn,
 • choroba zwyrodnieniowa stawów,
 • choroba nowotworowa,
 • choroba Alzheimera i Parkinsona,
 • tzw. zespół wypalenia,
 • przewlekłe infekcje bakteryjne,
 • przewlekłe infekcje wirusowe,
 • niektóre grzybice, np. przewodu pokarmowego,
 • zatrucie metalami ciężkimi, takimi jak np. rtęć, kadm czy ołów,
 • immunopatia,
 • okres przed i po by-passie,
 • okres po innych zabiegach na naczyniach wieńcowych,
 • okres po przebytym udarze mózgu.

Chelatacja jest stosowana między innymi po to, by pozbyć się z organizmu danej osoby zalegających z nim szkodliwych związków. Ma ona aktualnie duże znaczenie również z tego względu, że wspiera naturalny proces obronny organizmu, co ma na celu oczyszczenie go z toksyn i metali ciężkich. Dzięki swoim właściwościom stanowi ona element leczenia rozmaitych chorób – przykładem są choroby związane z zatorami żył i tętnic.

Warto wiedzieć: Głównym wskazaniem do terapii chelatowej jest obecnie miażdżyca. Kuracja ta zalecana jest też między innymi tym pacjentom, którzy miewają bóle migrenowe, zawroty głowy bądź szumy uszne.

Efekty kuracji chelatowej

Terapia chelatowa jest wykorzystywana przede wszystkim ze względu na jej trojakie oddziaływanie na organizm człowieka. Po pierwsze – pozwala na oczyszczenie naczyń krwionośnych ze złogów lipidowo-cholesterolowych. Po drugie – odtruwa organizm z toksycznych jonów i cząsteczek metali ciężkich. Po trzecie – umożliwia głęboką rewitalizację organizmu, czyli powrót danej osoby do jej pełnej sprawności biologicznej.

Główne efekty terapii chelatowej:

 • Oczyszczenie naczyń krwionośnych ze złogów lipidowo-cholesterolowych
 • Odtrucie z toksycznych jonów i cząsteczek metali ciężkich
 • Głęboka rewitalizacja

Szczegółowe rezultaty terapii chelatowej:

 • Poprawa stanu i drożności naczyń krwionośnych
 • Swobodniejszy przepływ krwi
 • Zmniejszenie negatywnego wpływu wolnych rodników
 • Poprawa słuchu i wzroku
 • Zmniejszenie dolegliwości bólowych
 • Redukcja szumów usznych
 • Poprawa pamięci
 • Poprawa wydolności płciowej,
 • Wzmocnienie włosów
 • Poprawa kondycji skóry

Czy chelatacja jest bezpieczna?

Stosowanie kwasu wersenowego w medycynie jest bezpieczne, co zostało potwierdzone wieloma badaniami. Informacje z tym związane można znaleźć w wybranych publikacjach naukowych. Dzięki temu, że związek ten nie przedostaje się ani do krwinek czerwonych, ani do tkanek organizmu danej osoby, nie wywołuje negatywnego wpływu na ogólne zdrowie danej osoby, poddającej się terapii.

Warto wiedzieć: Zastosowanie tej metody jest bezpieczne, natomiast wyłącznie wtedy, kiedy przed jej rozpoczęciem uwzględniona zostanie odpowiednia diagnostyka, na którą składać się może na przykład badanie krwi. Kluczowe znaczenie ma w tym kontekście odbycie konsultacji lekarskiej, podczas której zostaną wykluczone przeciwwskazania do wykonania zabiegu.

Ważne jest również to, że kwas wersenowy jest całkowicie wydalany z organizmu wraz z moczem w ciągu 24 godzin od jego podania. Już połowa podanej dawki ulega wydaleniu w ciągu zaledwie kilku godzin. Terapia bazująca na tym kwasie jest bezpieczna również z tego względu, że opisywany związek wykazuje niewielką toksyczność. Dzięki temu sole kwasu wersenowego mogą być wykorzystywane zarówno w ramach leczenia wybranej choroby, jak i w ramach profilaktyki.

Źródła:

Chelation in Metal Intoxication |MDPI https://www.mdpi.com/1660-4601/7/7/2745

Chelation in metal intoxication–Principles and paradigms | ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0946672X14001801?via%3Dihub

Chelation therapy and cardiovascular disease: connecting scientific silos to benefit cardiac patients | ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050173814000486?via%3Dihub

Chelation therapy in cardiovascular disease: an update | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28597699/

EDTA chelation therapy alone and in combination with oral high-dose multivitamins and minerals for coronary disease: The factorial group results of the Trial to Assess Chelation Therapy | ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002870314001501?via%3Dihub

EDTA Chelation Therapy for the Treatment of Neurotoxicity | MDPI https://www.mdpi.com/1422-0067/20/5/1019

The effect of an EDTA-based chelation regimen on patients with diabetes mellitus and prior myocardial infarction in the Trial to Assess Chelation Therapy (TACT) | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24254885/

Wlewy witaminowe

Odpowiednio skomponowana kroplówka witaminowa, jest idealnym sposobem nawadniającym organizm pacjentów i stanowi bardzo wydajną formę wspomagania leczenia chorych, ponieważ ma bardzo pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka.

Trychologia

Trychologia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem dolegliwości związanych z włosami i skórą głowy takimi jak:

 • nadmierne wypadanie włosów
 • łysienie
 • łupież
 • łojotokowe zapalenie skóry
 • atopowe zapalenie skóry
 • łuszczyca
 • przetłuszczanie się włosów i skóry głowy
Medycyna estetyczna

W ofercie medycyny estetycznej VitMeUp posiadamy:
*zabiegi mezoterapii,
*botoks,
*nici,
*lipoliza iniekcyjna,
*peelingi.

Badania diagnostyczne

W naszej klinice posiadamy szeroki pakiet badań z oferty największej w Polsce sieć laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA.

Badania można wykonać bez skierowania, a ich wyniki poznać online.

Zaplanuj swoją wizytę z VitMeUp

Kontakt

Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie

Wizyta

Umów wizytę do swojego domu lub odwiedź jedną z kilku naszych placówek

Zdrowie

Spotkaj się z naszym wykwalifikowanym personelem medycznym i rozpocznij swoją ścieżkę leczenia!